“สร้างนักบัญชีมืออาชีพด้วยทักษะ Excel ระดับสูง”

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel บุคลากรงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตร “สร้างนักบัญชีมืออาชีพด้วยทักษะ Excel ระดับสูง” ให้กับน้องๆ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2-3 ภายใต้การดูแลของ ผศ.เรือนขวัญ อินทนนท์ และดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว เพื่อให้น้องๆ ได้มีทักษะการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่สูงขึ้น และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510