อบรมหลักสูตร “ผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio”

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร “ผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio” ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำหลักการทำงานของ Camtasia Studio ไปฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ VDO Clip โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510