อบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site” ให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

     CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site” ให้แก่บุคลากรสายผู้สอนจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอน ให้มีความรู้ และทักษะในการผลิตสื่อการศึกษาและการจัดทำองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบดิจิตอล โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Google Site เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510