ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(ครู อาจารย์ประจำการ) ประจำการศึกษา 2562

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(ครู อาจารย์ประจำการ) ประจำการศึกษา 2562 เพื่อแนะนำบริการต่างๆ ของ CITCOMS อาทิ การให้บริการห้องประชุมสัมมนา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการ Internet ความเร็วสูงฯลฯ ที่จะสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี