อบรมหลักสูตร Microsoft Word เพื่อการสร้างเอกสารรูปเล่ม

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Word เพื่อการสร้างเอกสารรูปเล่ม ให้แก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ลดความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีนางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510