อบรมหลักสูตรจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนระบบ Cloud

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนระบบ Cloud ให้แก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเรียนรู้การใช้งานพื้นที่บน Cloud Storage ในการจัดเก็บไฟล์งานต่างๆ ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยมีนายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการใช้งาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

      ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510