อบรมหลักสูตร Working Smart ด้วย Microsoft Office 365

          CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Working Smart ด้วย Microsoft Office 365 ให้แก่นิสิต อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเปลี่ยนชีวิตการเรียน และการทำงานให้ง่ายขึ้น เหมือนมีเลขาส่วนตัวบนระบบเครือข่าย เพียงแค่ใช้งาน Internet โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการใช้งาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510