แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (e-Document)

     นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรงานระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (e-Document) ให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและการใช้งานระบบดังกล่าว กับบุคลากรสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี โดยมี ดร.สหัถยา ทองสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

     บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://edoc.nu.ac.th หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ นางสาววริศรา เลิศล้ำ งานระบบเครือข่าย โทร.0-5596-1524