อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2562

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องข้อมูลศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยนเรศวร (Data Center) ที่ตั้งอยู่ภายในห้องงานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS โดยมีระยะเวลาในการปรับปรุงระหว่างวันที่ 17 เมษายน-26 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าว จะส่งผลให้การใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการเกณฑ์การพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำหน่วยงานทราบ เพื่อนำไปวางแผนการจัดซื้อต่อไป

     นอกจากนี้ นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ยังได้ทำการแจ้งเรื่องของการปรับปรุงฐานข้อมูล Website ที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงฐานข้อมูล Virtualization (VM) ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

 

หากพบปัญหาการใช้งาน Computer และ Internet ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถติดต่อได้ที่งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS โทร.0-5596-1524