อบรมหลักสูตร Excel Level Up เพื่อการนำเสนอข้อมูล รุ่น 1

      CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Excel Level Up เพื่อการนำเสนอข้อมูล รุ่น 1 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเรียนรู้สูตร และทางลัดต่างๆ ของโปรแกรม Excel ที่ช่วยเสริมสร้างแนวคิดและความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวสริษา อินทร์เปี่ยม บุคลากรสังกัดงานบริการเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการใช้งาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510