พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรต่างหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงผ่านการเล่นกีฬา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร