ประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2562

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี ที่ใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ทำการเสนอ ให้มีความเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติของหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้ทำการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

     ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/spacict-61