แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

     นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบให้กับผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล และการใช้งาน การจัดเก็บเอกสาร การค้นหา และเวียนแจ้งเอกสารให้เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยเป็นระบบเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

     บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ที่ https://edoc.nu.ac.th/ และหากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ 0-5596-1602