อบรมหลักสูตร Code for Kids : สร้างเกมด้วย Scratch Coding ให้น้องๆ ชั้น ป.4-6

Code for Kids : สร้างเกมด้วย Scratch Coding

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม Code for Kids เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ ชั้น ป.4-6 ได้ฝึกจินตนาการ การวางแผน และสร้างสรรค์ผลงานเกมของตัวเองด้วย Scratch Coding อีกทั้ง ยังเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรสอนน้องๆ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510 หรือคุณปณิดา ภานุไพศาล โทร.0-5596-1575