ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร CITCOMS ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร