อบรมหลักสูตรการประยุกต์ Application เพื่อการผลิตสื่อการสอน

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ Application เพื่อการผลิตสื่อการสอน ให้แก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับผู้เรียน ผ่าน Application ที่หลากหลาย โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการประยุกต์ใช้งาน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510 หรือคุณปณิดา ภานุไพศาล โทร.0-5596-1575 และสามารถติดตามหลักสูตรอบรมอื่นๆ ได้ที่ https://training.nu.ac.th/