ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา ThaiMooc ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 9/2562)

        ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 9/2562) โดยมีอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้เข้าร่วมรับฟังรายการผลการดำเนินงานของแต่ละรายวิชา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคาร CITCOMS

>> ได้โปรดติดตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวรใน Thai MOOC ระยะที่ 2 ทั้ง 12 รายวิชา ได้ที่ https://thaimooc.org <<

ภายในเดือนมิถุนายน 2562!!