ประชุมรายงานผลการพัฒนาระบบทะเบียนคุมกรอบอัตรากำลัง

     CITCOMS จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาระบบทะเบียนคุมกรอบอัตรากำลัง ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึก ติดตาม และรายงานผลการบรรจุบุคลากรตามกรอบฯ ร่วมกับกองแผนงาน และกองการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางในการพัฒนาการรายงานผลสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ที่ งานระบบสารสนเทศ ชั้น 3 โทร. 0-5596-1540