อบรมการผลิตสื่อออนไลน์ และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์

    CITCOMS จัดอบรมการผลิตสื่อออนไลน์ และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะสหเวชศาสตร์ โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และนายปริญญา ตากล้า นายธนพล เฉลิมพักตร์ ถ่ายทอดความเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Moodle LMS เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510