ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา ThaiMooc ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 11/2562)

      ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 11/2562) และเตรียมความพร้อมเปิดรายวิชา Thai MOOC เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     โดยรายวิชา Thai MOOC ที่พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเรียนวันที่ 24 มิถุนายน เป็นต้นไป มี 5 รายวิชา ดังนี้

1. NU024 – นเรศวรศึกษา (Naresuan Study)
2. NU027 – โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations)
3. NU028 – การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 (Start up Inclusive Education in 21st Century)
4. NU031 – ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System)
5. NU035 – เขียนแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)

>> ได้โปรดติดตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวรใน Thai MOOC ระยะที่ 2 ทั้ง 12 รายวิชา ได้ที่ https://thaimooc.org <<

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตรายวิชา Thai MOOC ได้ที่ คุณปริญญา ตากล้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1552