ให้ความรู้หัวข้อ “ปฏิวัติรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ : หลักสูตรพัฒนาการสอนรูปแบบ Flipped Classroom”

     นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ปฏิวัติรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ : หลักสูตรพัฒนาการสอนรูปแบบ Flipped Classroom” ภายใต้โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3201 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร