อบรมหลักสูตร Microsoft Word เพื่อการสร้างเอกสารรูปเล่ม รุ่น 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Word เพื่อการสร้างเอกสารรูปเล่ม รุ่น 2 ให้แก่นิสิต อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ติดตามหลักสูตรอบรมอื่นๆ ได้ที่ https://training.nu.ac.th/