ประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2562

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี ที่ใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ทำการเสนอ ให้มีความเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติของหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/specict-62/