อธิการบดีเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร (Data Center)

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร (Data Center) โดยมี ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ให้ข้อมูลและแนะนำการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระบบเครือข่าย ให้รองรับการใช้งานของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางฯ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS