ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ แก่น้องๆ BEC ปี 3

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึงแนะนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการผลิตรายการ ให้กับน้องๆ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการผลิตเพื่องานเชิงข้อเท็จจริง โดยจะมีการฝึกปฏิบัติไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้อง Studio ชั้นใต้ดิน อาคาร CITCOMS