ประชุมหารือแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ด้าน IT สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

     CITCOMS จัดประชุมหารือแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีตัวแทนงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทาง พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของศิษย์เก่า เพื่อนำไปวางแผนการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ประจำกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS