ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Word แก่น้องๆ นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Word แก่น้องๆ นิสิตภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในวิชาชีพ ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ช้ัน 2 อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510 หรือคุณปณิดา ภานุไพศาล โทร.0-5596-1575