เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “Digital Skill สำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” เพื่อแนะนำบริการต่างๆ ทางด้าน IT ที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ อาทิ การบริการ Internet & WiFi การบริการ NU e-Mail การบริการ Software License การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สืบค้น ห้องประชุม/สัมมนา การทดสอบ ICT Exam ฯลฯ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โดยสามารถ Add Line@ : @CITCOMSNU เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่นิสิตควรทราบ (พิมพ์ “1” เพื่อรับ Slide บรรยาย)

     เทปบันทึกการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 >> Click!