ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

     นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ให้การต้อนรับน้องๆ ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ CITCOMS เพื่อให้น้องๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยได้พาเยี่ยมชมห้องให้บริการคอมพิวเตอร์สืบค้น และห้องศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร (Data Center) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562