อบรม “เทคนิคการพัฒนาสื่อ VDO Clip และการเตรียมบทเรียนเข้า Youtube” Thai MOOC ระยะ 3

     CITCOMS จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาสื่อ VDO Clip และการเตรียมบทเรียนเข้า Youtube” ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการพัฒนาสื่อให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ขอเชิญผู้สนใจเข้าเรียนรายวิชา Thai MOOC ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2 ได้ที่

http://vod.nu.ac.th/thaimooc/ 

**ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียน และเข้าเรียนได้ตามวันที่แต่ละรายวิชากำหนด**

**เรียนฟรี มีใบประกาศ**