อบรมหลักสูตร Microsoft Excel Intermediate ให้แก่พนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Excel Intermediate ให้แก่พนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน การเขียนสูตรคำนวณ การสรุปข้อมูล การป้องกันความผิดพลาด ฯลฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (รุ่น 1) และวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (รุ่น 2) ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS