นำเสนอระบบ e-Document คณะทันตแพทยศาสตร์

     นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เข้านำเสนอระบบฯ ให้กับคณะผู้บริหารฯ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ เพื่อนำระบบดังกล่าว มาใช้ในการบริหารจัดการงานเอกสารของคณะให้เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเกิดความรวดเร็วการในปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม DT1201 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์

     อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ที่ https://edoc.nu.ac.th หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถสอบถาม ได้ที่ โทร.0-5596-1524