อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2562

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร (Data Center) ภาพรวมการใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือในการจัดทำข้อเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการเสนอรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ม.นเรศวร พบปัญหาการใช้งาน Computer & Internet สามารถติดต่อได้ที่ Admin ประจำหน่วยงาน หรือติดต่อได้ที่ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS โทร.0-5596-1524 e-Mail : noc@nu.ac.th