ประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2562

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี ที่ใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ทำการเสนอเพื่อทำการจัดซื้อ ให้มีความเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดข้อผิดพลาด และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

     **ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร สามารถติดตามรายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/specict-62/