ประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     CITCOMS จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ทำการชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการจัดทำเอกสารพิจารณารายละเอียดฯ เพื่อลดข้อผิดพลาด และเกิดความรวดเร็วในการดำเนินการพิจารณา และการจัดซื้อ/เช่า ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคาร CITCOMS

     ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/specict-62/

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณธษา สุขสบาย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดฯ โทร.1539