อบรมหลักสูตร Microsoft Teams สำหรับการทำงานร่วมกัน รุ่นที่ 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Teams สำหรับการทำงานร่วมกัน รุ่นที่ 2 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเรียนรู้การใช้งาน รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมี นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ตำแหน่งวิศวกร เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการใช้งาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS