อบรมหลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites แสดงผลบน Mobile รุ่น 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites แสดงผลบน Mobile รุ่น 2 ให้แก่นิสิต อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย โดยมีนายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS