NUDS Open House โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

     นางสุกัญญา แซ่โก หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ NUDS Open House โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปราบไตรจักร 1