อบรมหลักสูตร “Microsoft Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล” ให้กับน้องๆ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร “Microsoft Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล” ให้กับน้องๆ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสังคมและการจัดตั้งศูนย์สื่อสานสังคม ครั้งที่ 4 เพื่อให้น้องๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวสริษา อินทร์เปี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง e-Testing 615 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS