อบรมการออกแบบ และจัดทำโครงสร้างรายวิชา Thai MOOC ระยะที่ 3

     CITCOMS จัดอบรมการออกแบบ และจัดทำโครงสร้างรายวิชา Thai MOOC ให้แก่อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 3 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำโครงสร้างรายวิชา ก่อนทำการผลิตสื่อสอน โดยมีนายปริญญา ตากล้า ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำรายวิชาบนระบบ Thai MOOC บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS