แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Thai MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสรุปผลการดำเนินโครงการ Thai MOOC ระยะที่ 2

     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บุคลากร CITCOMS พร้อมด้วยอาจารย์ประจำรายวิชา Thai MOOC ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชา Thai MOOC ภาคเหนือตอนบน โดยมี รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมของการดำเนินงาน หลังจากนั้น คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมสถานที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ EZ Studio และ Studio ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     และระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562  ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนผ่านระบบ Thai MOOC และสรุปผลโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายผลการประชุมร่วมกับ สกอ. ถึงแนวทางในการดำเนินการ Thai MOOC และ Thai MOOC ระยะที่ 4 และนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการ CITCOMS ได้ทำการสรุปผลการดำเนินงาน Thai MOOC ระยะที่ 2 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ

     หลังจากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อจัดทำสรุปประเด็นปัญหาการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 ด้านการบริหารจัดการและการจัดการสอน และแนวทางการจัดทำ MOOC ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่ม 2 ด้านการผลิตสื่อการสอน เพื่อนำประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป ณ คีรีธารา บูติค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่