น้องๆ คณะศึกษาศาสตร์ ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย

     นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน ให้การต้อนรับน้องๆ สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย ภายใต้รายวิชาระบบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย ของ ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้จากการทำงานจริง และนำไปปรับใช้ในอนาคต โดยได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอน และพาเยี่ยมชมห้องศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร (Data Center) เพื่อดูการทำงานของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชม Studio ผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อการสอน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ อาคาร CITCOMS