อบรมการใช้งาน Excel และ PowerPoint ให้น้องๆ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Excel และ PowerPoint (MOS Certificate) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในหัวข้อ “การใช้ Microsoft Excel Level up เพื่อการนำเสนอข้อมูล และ Microsoft PowerPoint Level up เพื่อการสร้าง presentation” ให้กับน้องๆ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ภายใต้โครงการฝึกงาน/การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคาร CITCOMS