อบรมการใช้งาน e-Document ให้คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์

     คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (e-Document) ให้กับคณะผู้บริหาร และบุคลากร โดยมีนางสาววริศรา เลิศล้ำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ทั้งในส่วนของการสั่งการจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำหน้าที่ในการรับ-ส่งเอกสาร การออกเลขเอกสาร รวมถึงการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     หากพบปัญหาการใช้งานระบบ e-Document สามารถติดต่อได้ที่ นางสาววริศรา เลิศล้ำ โทร.0-5596-1602