การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด จิตวิทยา การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21” โดย ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคาร CITCOMS
>> เอกสารประกอบการบรรยาย <<

     จากนั้น ช่วงบ่าย รับฟังการบรรยายหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์” โดย รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ยก Mini Studio มาถ่ายทอดขั้นตอนการทำสื่อการเรียนการสอนฉบับง่าย รวมถึงแนะนำเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการทำสื่อ ที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเอง
>> เอกสารประกอบการบรรยาย <<


     และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด้วย MS PowerPoint” โดย คุณปริญญา บุญชัย ประธานกรรมการบริษัท ซีนิธเมดิทัช จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำสื่อ ณ ห้อง e-Testing 619 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS
>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย <<