ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการทำ Project แก่น้องๆ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

     นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย CITCOMS ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการทำ Project แก่น้องๆ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภายใต้การควบคุมดูแลของ รศ.ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS