เข้ารับการอบรมหัวข้อ “การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker”

     บุคลากรงานระบบเครือข่าย งานระบบสารสนเทศ CITCOMS และผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการอบรมหัวข้อ “การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภวิทย์ วรรณภิละ จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS