อบรมหลักสูตร “การใช้ Microsoft Office นำเสนองานอย่างมืออาชีพ”

    ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office (MOS Certificate) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “การใช้ Microsoft Office นำเสนองานอย่างมืออาชีพ” ให้กับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ขอขอบคุณภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร