อบรมหลักสูตร “Microsoft Excel Level Up เพื่อการนำเสนอข้อมูล” ให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ปี 4

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office (MOS Certificate) เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “Microsoft Excel Level Up เพื่อการนำเสนอข้อมูล” ให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงาน และเพื่อใช้ประกอบการสมัครงานต่อไป เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS