CITCOMS จัดอบรม Smart Coding for Kids เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน Coding พร้อมกันทั่วประเทศ

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Smart Coding for Kids ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาในช่วงปิดเทอม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ฝึกการคิดเป็นขั้นตอน การวางแผน และการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน Coding พร้อมกันทั่วประเทศ ในฐานะหลักสูตร National Standards ในเดือนพฤศจิกายนนี้

Coding มาจากภาษาอังกฤษว่า code หมายถึง การเข้ารหัส
รหัส คือ การจำลองการทำงานของมนุษย์ทีละขั้น แต่เป็นขั้นที่เล็กที่สุด มนุษย์นำมาสร้าง        ทีละหนึ่งขั้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ
“การที่เราจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เราหรือโปรแกรมเมอร์ต้องคิดให้เป็นขั้นตอน       เพราะคอมพิวเตอร์ไม่มีทางทำเองได้”
การทำงานของคำว่า Coding จึงถูกนำมาผนวกในหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) อย่างเป็นขั้นตอนให้เด็กๆ
“ทักษะแบบนี้เหมาะกับการสร้างนวัตกร ฝึกการเป็นผู้สร้าง เด็กในศตวรรษใหม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อฝึกทักษะนี้ คอนเทนต์อาจจะไม่สำคัญเท่าทักษะในการทำงาน แก้ปัญหา จึงจะดำเนินชีวิตได้”

     โดยในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (MOS Certificate) สังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS ได้ทำการสอนให้น้องๆ สมัครเข้าใช้งาน Google ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ฝึกการสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง การเขียน Code การฝึกสร้างจินตนาการ สร้างตัวละคร สร้างเกม สร้างเมนูเกม โดยการประยุกต์ใช้งานจากโปรแกรม PowerPoint รวมถึงการแนะนำ Micro:bit สร้างความสนุกสนาน และฝึกการสร้างจินตนาการที่ไม่รู้จบของนักพัฒนาเกมตัวจิ๋ว


“Coding เป็นรูปธรรม เป็นสื่อหนึ่งที่สร้างภาพให้เห็นการทำงานเป็นขั้นตอน และวิธีการคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นผลจาก Computational Thinking”

     และในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสุรวุฒิ หลวงระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองส่งเสริมการบริการวิชาการ ได้ทำการสอนน้องๆ ให้เรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกประกอบวงจรไฟฟ้า การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ Arduino เพื่อไปปรับใช้กับการเรียน Coding หลังจากนั้น เด็กๆ ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการเข้ารับการอบรมอีกด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS